บุคลากร

ผู้บริหาร
นักกายภาพบำบัด
ครูสอนว่ายน้ำ

ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล

ผู้บริหาร บ้านอุ่นใจ

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(การวัดและประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ :สุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
2552-2554 นักกายภาพบำบัดประจำทีมฟุลซอลหญิงทีมชาติไทย
2556-2558 นักกายภาพบำบัดประจำทีมยูโดทีมชาติไทย
2560-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดประจำทีมยูยิตสูทีมชาติไทย

ประวัติการทำงาน
2535-2561 อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
2542-2544 หัวหน้ากลุ่มวิชาคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
2544-2546 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
2547- 2551 นักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัดคอนเวอร์โก้
2550-2553 ผู้จัดการคลินิกกายภาพบำบัดเปี่ยมสุขภาพ
2553-2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ประจำ อุ่นใจ คลินิกกายภาพบำบัด นครปฐม

นายชูชาติ นุชทองม่วง

ผู้จัดการทั่วไป

นางจิราภา นุชทองม่วง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล

ผู้ดำเนินการ อุ่นใจ คลินิกกายภาพบำบัด

นางสาวบุษยาพร โพธิ์ดำ

นักกายภาพบำบัด

นายนันทิภาคย์ ช่างเสนาะ

ครูบอส